Władze Fundacji PDF DrukujFundacja   Małopolski   Uniwersytet   dla Dzieci została ustanowiona przez Krzysztofa Różowskiego, fundatora, w Krakowie 3 czerwca 2008 roku. agreementFundacja jest organizacją pozarządową non-profit, prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie nauki i edukacji. Nadzór nad jej działalnością sprawuje Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Fundacja została założona na czas nieograniczony. Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Jolanta Różowska, Wiceprezesem Zarządu Fundacji jest Krzysztof Różowski. Siedziba Fundacji: ul. św. Stanisława 32, 32-540 Trzebinia. Nr KRS: 0000308161. Organ prowadzący rejestr:Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście XII Wydział Gospodarczych. NIP: 628-21-905-74. REGON: 120716949. Numer rachunku bankowego: 89 1910 1048 2105 0081 0423 0001 Bank: Deutsche Bank DB PBC S.A. O/Trzebinia ul. Kościuszki 39.

zarzad

 

Copyright 2011, Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci - wszystkie prawa zastrzeżone