PDF Drukuj

 

 

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej

i nadawania tytułu Licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci 

w roku akademickim 2014/2015

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Każdy student Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci, począwszy od swojego trzeciego roku uczestnictwa w projekcie, może starać się o nadanie mu tytułu Licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci. Jest to akt dobrowolny. 
2. Podstawą do przyznania tego tytułu będzie samodzielne wykonanie przez studenta pracy dyplomowej.

3. W trakcie studiów – studenci mogą napisać więcej niż jedną pracę dyplomową i przystępować do  programu także na swoim czwartym, piątym i szóstym roku studiów.

 

 

§ 2 Wymagania stawiane pracom dyplomowym.
1. Obszar tematyczny
Obszar tematyczny powinien się zawierać w ramach szeroko rozumianych (do wyboru): 
a) nauk przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia, geologia, astronomia, medycyna, geografia, paleobiologia), 
b) nauk ścisłych (matematyka, informatyka),
c) nauk inżynieryjnych (inżynieria lądowa, inżynieria przemysłowa, automatyka, robotyka, inżynieria elektryczna, inżynieria elektroniczna).
d) nauk humanistycznych (historia, archeologia, historia sztuki, nauki o języku, socjologia, psychologia).
2. Przedmiot pracy dyplomowej: 
Przedmiotem pracy dyplomowej może być: 
a) treść jednego z wykładów, które odbyły się na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci,
b) własny projekt naukowy,
c) własne zainteresowania.
3.Forma pracy dyplomowej
Dopuszcza się następujące formy prac dyplomowych: 
a) rysunek ilustracyjny (zwłaszcza dla studentów młodszych) z opisem przedstawionych treści,
b) esej, rozprawka, opis, 
c) prezentacja multimedialna, 
d) inna forma elektroniczna (plik tekstowy, graficzny, animacja komputerowa, własny film, etc.,)
4.Praca dyplomowa winna być wykonana samodzielnie i zaopatrzona we własnoręczny czytelny podpis autora pełnym imieniem i nazwiskiem. W przypadku plików multimedialnych imię i nazwisko autora powinno znajdować się w pliku.
5.Praca dyplomowa musi być oparta o rzeczywiste dane i weryfikowalne fakty - nie może mieć charakteru fantastycznego, życzeniowego, bądź opierać się na wyobraźni autora. 

§ 3 Przyjmowanie zgłoszeń pracy dyplomowej 
1. Zgłoszenia studentów starających się o nadanie tytułu licencjata przyjmowane są w terminie od 7-go lutego do 21 marca  2015 roku. 

2. Zgłoszenie zawiera:

a) Imię i nazwisko studenta.

b) Proponowany tytuł pracy.

c) Proponowany obszar tematyczny pracy (np. „biologia”)

d) Proponowany przedmiot pracy dyplomowej (np. „własne zainteresowania”)

e) W zgłoszeniu określona jest forma, w jakiej praca zostanie wykonana. (np. „prezentacja multimedialna”)

3. Zgłoszenie może zostać przesyłane drogą elektroniczną na adres:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , bądź też złożone w formie dokumentu podczas wykładów w dniach 7 lutego, 7 marca bądź 21 marca 2015 r.

 

§ 4 Przyjmowanie pracy dyplomowej

1. W terminie do 30 marca 2015 roku -  na stronie Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci – zostanie opublikowana lista studentów zatwierdzonych do przystąpienia do pisania pracy licencjackiej wraz z tytułami ich prac licencjackich. 

2. Gotowe prace dyplomowe można składać  w terminie od 25 kwietnia do 23 maja 2015 roku.  Można to zrobić osobiście - podczas rejestracji przed wykładami, bądź też przesyłać elektronicznie, na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Przyjmowane są wyłącznie prace nie prezentowane nigdzie wcześniej.

4. Złożone prace dyplomowe przechodzą na własność Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci - bez przeniesienia prac autorskich im towarzyszących.

 
§ 5 Ocena pracy dyplomowe
1. Prace dyplomowe oceniane są przez zespół oceniający, wyznaczony wspólnie przez Radę Naukową Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci oraz Zarząd Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.
2. Celem oceny jest wyłonienie prac wyróżniających się, które zostaną upublicznione. Publiczne udostępnienie prac dopuszcza ich publikację na stronie Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci, bądź prezentację podczas otwartych odczytów naukowych, bądź udostępnienie podczas wystaw towarzyszących imprezom popularnonaukowym organizowanym przez Fundację Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.
3. Tytuł Licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci otrzymuje każdy student, który został zatwierdzony do przystąpienia do pisania pracy licencjackiej, oraz który złożył swoją pracę  dyplomową, zgodnie z terminami i wymaganiami niniejszego regulaminu.

4. Nadanie honorowego tytułu Licencjata  Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci oraz wręczenie honorowych dyplomów Licencjata  Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego 6 czerwca 2015 roku.

 

Trzebinia 3 lutego 2015 roku

 

 

Copyright 2011, Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci - wszystkie prawa zastrzeżone